REGULAMIN

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem . Powstał on z myślą o prawidłowym i bezpiecznym użytkowaniu ściany i obowiązuje wszystkich przebywających na jej terenie, zarówno osoby korzystające ze ściany jak i personel obsługujący. Wspinaczka jest zaliczana do tzw. ”sportów ekstremalnych” z gałęzi alpinizmu. Jej halowa odmiana dla osoby przeszkolonej przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa omówionych w niniejszym regulaminie, jest sportem bezpiecznym.

I. PRZEPISY ORGANIZACYJNE

1. Przed rozpoczęciem wspinania każdy ma obowiązek zgłosić się do recepcji ścianki wspinaczkowej, uiścić opłatę, zapoznać się z regulaminem oraz podpisać stosowne oświadczenie.

2. Samodzielnie mogą wspinać się osoby, które ukończyły 18 rok życia.

3. Osoby, które ukończyły 16 rok życia mogą samodzielnie wspinać się za pisemną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów (oświadczenie dostępne w recepcji ściany oraz na stronie www.cwgrota.pl).

4. Dzieci i młodzież do 16 roku życia mogą wspinać się wyłącznie pod nadzorem instruktora lub prawnego opiekuna (za zgodą personelu).

5. Wspinacze proszeni są o korzystanie z szatni i pozostawienie w niej swoich rzeczy przed rozpoczęciem wspinaczki. Podręczną torbę, plecak, butelkę z wodą można pozostawić w wydzielonej części sali. Nie wolno niczego pozostawiać pod ścianą wspinaczkową. UWAGA!!! Personel nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni, na korytarzu lub na terenie ścianki.

II. PRZEPISY OGÓLNE

1. Początkujący zobowiązani są do odbycia instruktażu wstępnego lub pełnego kursu wspinaczkowego przed rozpoczęciem wspinania. W przeciwnym razie dopuszcza się dla nich wspinanie po konsultacji z obsługą, jednak nie mogą asekurować ani wykonywać innych czynności związanych z asekuracją np. nie mogą wiązać liny do uprzęży.

2. Asekurować innych, szczególnie z dolną asekuracją mogą wyłącznie osoby robiące to prawidłowo. Ocena należy do obsługi ścianki.

3. Wspinanie bez asekuracji dopuszczalne jest tylko w przeznaczonych do tego miejscach ( np. bulderownia ) wyposażonych w materace, UWAGA!!! – tylko do poziomu zielonej przerywanej linii oznaczonej na ścianie.

4. Asekurację prowadzimy wyłącznie z przyrządów do asekuracji, najlepiej płytek i kubków. Prosimy o nie używanie ósemek zjazdowych, półwyblinki itp. Przyrządy automatyczne i półautomatyczne np. gri-gri dopuszczamy do użycia wyłącznie przez osoby doświadczone w używaniu tego sprzętu

5. Asekurować należy bezpiecznie i skutecznie wg najlepszych zasad, oszczędzając sprzęt oraz wyposażenie ściany. Asekurujący podczas ubezpieczania partnera na wędce powinien stać, co najmniej 2 m wstecz i nieco w bok od punktu przyłożenia liny. Na linie asekuracyjnej za przyrządem należy zawiązać węzeł zabezpieczający. Asekurujący powinien „spotować” prowadzącego przed wpięciem się do pierwszego punktu asekuracyjnego. Asekurować należy z rozwagą i bez niebezpiecznego luzu na linie! Asekurujący ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo wspinacza.

6. Osoby prowadzące drogę mają pierwszeństwo przed wspinającymi się na wędkę. Osoby wspinające się z liną maja pierwszeństwo przed wspinającymi się bez liny.

7. NIE WOLNO: wspinać się bez asekuracji powyżej 3 metrów przeszkadzać w asekuracji lub wspinaniu, wspinać się nad lub pod inną osobą, chwytać się spitów w czasie wspinania.

8. W strefie zeskoku ze ściany NIE WOLNO: przebywać, gdy ktoś się wspina, pozostawiać żadnych przedmiotów i sprzętu, stwarzać sytuacji, które mogłyby powodować zagrożenie.

III. PRZEPISY TECHNICZNO – PORZĄDKOWE

9. Nad bezpieczeństwem użytkowników ściany, przestrzeganiem porządku oraz przestrzeganiem regulaminu, czuwają operatorzy ściany. Należy bezwzględnie stosować się do ich poleceń.

10. Operatorzy ściany mają prawo usunąć z obiektu osoby niestosujące się do regulaminu lub ich zaleceń.

11. Liczbę osób przebywających jednocześnie na terenie hali określa dyżurujący operator ściany. W przypadku, gdy ilość osób stwarzałaby sytuacje zagrożenia dla użytkowników, dyżurujący personel jest upoważniony do odmowy korzystania ze ściany.

12. Wszystkie zauważone usterki techniczne lub niebezpieczne sytuacje należy natychmiast zgłaszać operatorom obiektu;

13. Wspinacze są obowiązani do używania wyłącznie sprzętu sprawnego technicznie, posiadającego atest (UIAA, CE, DIN).

14. Wspinać się można jedynie w zmienionym obuwiu. Jest możliwość wypożyczenia butów wspinaczkowych.

Oświadczenie dla osób niepełnoletnich:

oświadczenie CW Grota

REGULAMIN UZUPEŁNIAJĄCY CW GROTA DOTYCZĄCY FUNKCJONOWANIA OBIEKTU W CZASIE PANDEMII COVID-19
Ważny od 23 czerwca 2020
Aktualizacja 7 listopada 2020

1. Obowiązuje limit miejsc. W obiekcie może przebywać jednocześnie 25 osób (z wyłączeniem obsługi ściany).

2. Każdy uczestnik jest zobowiązany do dezynfekcji rąk przy wejściu i opuszczaniu obiektu. Każdemu uczestnikowi zapewniamy środki do dezynfekcji rąk.

3. Zalecamy zachowywanie dystansu społecznego co najmniej 1,5 m. Również podczas wspinaczki i asekuracji.

4. Zalecamy asekurowanie w maseczkach. Również na czas dłuższego odpoczynku pomiędzy wstawkami zalecamy zakładanie maseczek.

5. Osoby towarzyszące zobowiązane są do przebywania na terenie obiektu w maseczkach.

6. Czasowo wyłączone z użytkowania są: zamykane szafki w szatniach, suszarki do rąk, siłownia.

7. Na teren obiektu nie mają wstępu osoby z objawami chorobowymi (przeziębienia, CoV-19 itp.), zarażone wirusem CoV-19, podlegające kwarantannie, izolacji, mające kontakt z osobami zarażonymi CoV-19 w ciągu ostatnich 14 dni. Za wszelkie straty poniesione z powodu obecności tych osób odpowiadają one same.

8. Regulamin uzupełniający obowiązuje do odwołania